TentSolutions BV is gevestigd te Vinkel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 55085822.

Artikel 1. Algemeen

 1. Dit zijn de algemene levering en betaling voorwaarden van TentSolutions en gelden voor al onze offertes, leveringen en betalingen mits door TentSolutions uitdrukkelijk afgeweken en schriftelijk bevestigd.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TentSolutions, voor de uitvoering waarvan door TentSolutions derden dienen te worden betrokken en zijn eveneens van toepassing voor de medewerkers van TentSolutionsen zijn directie.
 3. Toepassing van eventuele inkoop -of andere voorwaarden van wederpartij of derden worden niet geaccepteerd.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TentSolutions en de Wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. De uiteindelijke acceptatie ligt nadrukkelijk altijd bij TentSolutions
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. De uiteindelijke acceptatie ligt altijd bij TentSolutions
 6. Indien Tentsolutions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TentSolutions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van TentSolutions zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of levering van het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. TentSolutions kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf-, verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is TentSolutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TentSolutions schriftelijk anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TentSolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders mits schriftelijk door TentSolutions bevestigd.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen TentSolutions en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen.Van een termijn dient TentSolutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TentSolutions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien TentSolutions gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan TentSolutions ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van TentSolutions. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TentSolutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. TentSolutions heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. TentSolutions is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TentSolutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. TentSolutions zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TentSolutions gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen TentSolutions bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van TentSolutions op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TentSolutions een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TentSolutions gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van TentSolutions daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien TentSolutions met deWederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is TentSolutions niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij TentSolutions alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TentSolutions rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. TentSolutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; -na het sluiten van de overeenkomst TentSolutions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van TentSolutions kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Tentsolutions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is TentSolutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TentSolutions kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TentSolutions op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien TentSolutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien TentSolutions tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is TentSolutions gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TentSolutions gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TentSolutions, zal TentSolutions in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TentSolutions extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij TentSolutions anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TentSolutions vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TentSolutions op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer, -en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. TentSolutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TentSolutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TentSolutionsniet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TentSolutions of van derden daaronder begrepen. TentSolutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TentSolutions zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. TentSolutions kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel TentSolutions ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TentSolutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling- en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TentSolutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TentSolutions aangegeven. TentSolutions is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. TentSolutions heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. TentSolutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. TentSolutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TentSolutions verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TentSolutions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door TentSolutions in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van TentSolutions totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met TentSolutionsgesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door TentSolutions geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TentSolutions veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om TentSolutions daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TentSolutions ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker TentSolutions gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens TentSolutions bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval TentSolutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TentSolutions en door TentSolutions aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TentSolutions zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Verhuur

 1. Indien de aanbieding, offerte en/of overeenkomst verhuur door TentSolutions van materialen betreft zijn de huurvoorwaarden van TentSolutions tevens van toepassing

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Tensolutions te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. TentSolutions kan in dat geval andere garantie-en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Tentsolution verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TentSolutions, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TentSolutions geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan TentSolutions te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan TentSolutions te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TentSolutions in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient GebruikerTentSolutions in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker TentSolutions de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van TentSolutions, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan TentSolutions te retourneren en de eigendom daarover aan TentSolutions te verschaffen, tenzij TentSolutions anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van TentSolutions daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TentSolutions en de door TentSolutions bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien TentSolutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. TentSolutionsis niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TentSolutions is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien TentSolutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TentSolutions beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van TentSolutions is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval en TentSolutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TentSolutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TentSolutions toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. TentSolutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TentSolutions of zijn leidinggevende ondergeschikten
 8. De Wederpartij vrijwaart TentSolutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan TentSolutions toerekenbaar is.
 9. Indien TentSolutions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden TentSolutions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TentSolutions zonder ingebreken stelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TentSolutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Promotie TentSolutions

 1. TentSolutions is gerechtigd om (sfeer) foto’s van de verkochte en verhuurde tenten te maken en te gebruiken voor promotionele doeleinden van TentSolutions zonder dat TentSolutions daarvoor enige vergoeding aan de Wederpartij verschuldigd is.

Artikel 13. Toepasselijk recht, geschillen vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TentSolutions partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van TentSolutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 3. Deze voorwaarden en de huurvoorwaarden van TentSolutions zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenboschonder nummer 17274147
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TentSolutions.

Huurprijs
Alle door TentSolutions gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd materiaal en geldt voor de overeengekomen huurperiode.

Opbouw en acceptatie en retour
TentSolutions verzorgt de opbouw van het gehuurde, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. TentSolutions legt de staat van het gehuurde na opbouw vast. Na opbouw zal de wederpartij een formulier ondertekenen ten bewijze van een juiste oplevering door TentSolutions. Wederpartij geeft TentSolutions door acceptatie van deze voorwaarde reeds toestemming om na de het gehuurde bij het einde van de huurperiode af te breken en retour te nemen en doet uitdrukkelijk afstand van enig recht op verrekening, opschorting of reclame.

In geval de Wederpartij materialen niet tijdig aan TentSolutions retourneert of TentSolutions niet in staat stelt het gehuurde af te halen dient de Wederpartij zowel de huurprijs als nieuwwaarde van het gehuurde aan TentSolutions te voldoen.

Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt Wederpartij tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan TentSolutions blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van Wederpartij. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Wederpartij, ook indien deze door TentSolutions zijn voldaan.

Verzekering
De TentSolutions tenten en accessoires zijn tijdens het houden en/of gebruiken door Wederpartij niet verzekerd, Wederpartij dient zelf voor afdoende verzekering zorg te dragen. Wederpartij dient tevens voor een aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen die schade dekt die derden zouden kunnen lijden door gebruik van de tenten en accessoires.

Betaling
Een aanbetaling van 70% van de huurprijs dient binnen zeven dagen na totstandkoming van een huurovereenkomst te worden betaald ter bevestiging van de opdracht. De overige 30% dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Schoonmaakkosten
Schoonmaakkosten zullen bovenop de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht worden indien TentSolutions constateert dat het huurobject niet schoon is bij inlevering/afbraak.

Annulering
Annulering van de huurovereenkomst is alleen mogelijk tegen betaling van de onderstaande annuleringskosten bij annulering uiterlijk:
Acht weken voor de overeengekomen datum van opbouw: 20% van de overeengekomen huurprijs;
Vier weken voor de overeengekomen datum van opbouw: 40% van de overeengekomen huurprijs; Twee weken voor de overeengekomen datum van opbouw: 50% van de overeengekomen huurprijs;
Een week voor de overeengekomen datum van de opbouw 70% van de overeengekomen huurprijs;
Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf, blijft de gehele huurprijs verschuldigd.
TentSolutions is gerechtigd om de annuleringskosten te verrekenen de aanbetaling(en) die door de Wederpartij zijn verricht.

Uitvoering
Bij uitvoering van de overeenkomst is TentSolutions gerechtigd tot ter beschikking stellen van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit enige aansprakelijk van TentSolutions jegens de Wederpartij oplevert.

Gebruik
Wederpartij zal bij het houden en/of gebruiken van gehuurde materialen alle zorgvuldigheid in acht nemen.
Het veranderen, verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.

Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van Gebruiker zaken op te hangen aan/in het gehuurde.

Veiligheid
Het voorzien van verlichting van het huurobject mag alleen gebeuren met behulp van elektrische, geaarde, goedgekeurde verlichting.
Uit veiligheidsoogpunt is het ten strengste verboden hittebronnen te plaatsen onder/in of in de nabijheid van het gehuurde. Onder hittebron wordt onder andere verstaan barbecues of gas, kolen en elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. Voor het verwarmen van de tent(en) is de Wederpartij verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen en door TentSolutions schriftelijk goedgekeurde apparatuur te gebruiken.

Aanwezigheid leidingen, kabels, buizen etc.
Wederpartij dient zich van de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en/of andere werken op of in de grond te vergewissen en TentSolutions hierover te informeren. TentSolutions is nimmer aansprakelijk oor bij plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebracht schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de Wederpartij.

Behoudens opzet of grove schuld van TentSolutions, blijft overigens alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door TentSolutions van het gehuurde uitsluitend voor rekening van Wederpartij. Wederpartij vrijwaart TentSolutions ter zake aanspraken van TentSolutions of derden voor dergelijke schade.

Schade
Wederpartij zal TentSolutions van schade aan materialen direct op de hoogte brengen. Wederpartij is verplicht om alle voldoende maatregelen te nemen om schade aan het gehuurde te voorkomen.

TentSolutions bv gevestigd te Vinkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 55085822.